Marc normatiu

Quines lleis afecten a CAE?
Home » Marc normatiu

Davant d’aquest panorama i com a primer pas per aconseguir el necessari equilibri entre la seguretat i salut dels treballadors i la descentralització productiva, la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals (LPRL), en el seu article 24 va regular, d’una manera genèrica, les obligacions relatives a coordinació d’activitats empresarials, per a les empreses concurrents en un mateix centre de treball.

Posteriorment, la Lley 54/2003, afegiria un apartat l’art. 24 de la LPRL referent a la necessitat d’un desenvolupament reglamentari del citat article. Passat un any, i en compliment al citat mandat legal, va ser aprovat el RD 171/2004, un text normatiu específic sobre la coordinació d’activitats empresarials.

L’any 2011 l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) va publicar les Notes Tècniques de Prevenció (NTP’S) número: 918, 919, 1052, 1053 relatives a Coordinació d’activitats empresarials.

Paral·lelament existeixen alguns reglaments, relatius a la prevenció de riscos laborals, que dins del seu articulat dediquen de manera expressa parts a la coordinació, com pot ser el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, així com en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la citada llei.

En aquesta línia, el Ministeri de treball i seguretat social te publicats una sèrie de documentació sobre Riscos Laborals, on es troba una Guia i un Protocol sobre Coordinació d’Activitats Empresarials.

Llei 31/95 de PRL

Reial Decret 1627/1997

Llei 54/2003 de PRL

Reial Decret 171/2004

Llei 32/2006

Reial Decret 1109/2007

Notes Tècniques de l'INSHT 2011

Guia i Protocol CAE Ministeri de Treball

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies